تبلیغات
وبلاگ دانشجویان اقتصاد - مقررات و آئین نامه های پذیرش دانشجوی مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
 
وبلاگ دانشجویان اقتصاد
 
 

تعاریف

دراین آیین نامه تعاریف زیر پذیرفته شده است:

1- دانشگاه: به همه دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی، روزانه و شبانه دولتی و غیر دولتی دانشگاه گفته می شود.

2- دانشكده: واحدی از یك دانشگاه است كه در رده خاصی از علوم فعالیت دارد. مانند دانشكده علوم، دانشكده برق، دانشكده الهیات و نظایر آن.

3- گروه آموزشی: گروه آموزشی واحدی از یك دانشكده یا دانشگاه است، كه در یك رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت دارد. مانند گروه ریاضی، گروه معارف اسلامی و نظایر آن.

4- گروه برنامه ریزی: منظور از گروه برنامه ریزی یكی از گروههای نه گانه شورای عالی برنامه ریزی است كه در وزارت فرهنگ و آموزش عالی استقرار دارند.

5- گروه آزمایشی: منظور از گروه آزمایشی یكی از گروههای آزمایشی سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسری دانشگاهها است، كه داوطلبان را بر حسب رشته های انتخابی به گروههای خاص تقسیم می كند.

6- دوره: منظور از دوره در نظام آموزش عالی، مدت زمانی است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و دریك رشته خاص تحصیل می كند و در آن رشته فارغ التحصیل می شود. مانند دوره كاردانی، دوره كارشناسی و...

7- اداره آموزش: منظور از اداره آموزش یك واحد در یك دانشكده یا دانشگاه است كه همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوری نمرات و اعلام نتیجه را بر عهده دارد.

8- استاد: هر عضو هیأت علمی كه مسئولیت تدریس دروس نظری یا عمومی در دانشگاه بر عهده دارد استاد نامیده میشود.

9- رشته: رشته یكی از شعب فرعی از گروههای علمی (علوم پزشكی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، كشاورزی، هنر، تربیت معلم و علمی - كاربردی) است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یك كارآیی مشخص می انجامد. دروس مشترك در دو رشته متفاوت نباید از 30 درصد واحدها در هر دو رشته تجاوز كند.

10- گرایش: هریك از شعب یك رشته كه ناظر بر یك تخصص باشد، گرایش نامیده می شود. اختلاف دروس در دو گرایش از یك رشته نباید از 7 درصد كل واحدهای رشته كمتر و از 30 درصد كل واحدها بیشتر باشد.


فصل دوم: نظام آموزشی

تعریف واحد درسی

ماده 5:

آموزش در تمام دانشگاههای كشور مبتنی بر نظام واحدی است. در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده میشود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو دریك درس، به همان درس محدود است.

هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است كه مفاد آن به صورت نظری 17 ساعت، عملی(یا آزمایشگاهی) 34 ساعت، كارگاهی (یا عملیات میدانی) 51 ساعت، كارآموزی و كارورزی (یا كار درعرصه) 68 ساعت، در طول یك نیمسال تحصیلی (یا دروه تابستانی) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس میشود. در مورد رشته هایی كه دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعیین میشود.

سال تحصیلی

ماده 6:

هر سال تحصیلی مركب از دو نیمسال تحصیلی وعنداللزوم یك دوره تابستانی است و هرنیمسال تحصیلی شامل 16 هفته وهر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره:

مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزومدت آموزش محسوب نمیشود.

حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

ماده 7:

تمام دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.

ترتیب دروس با رعایت پیشنیازها، روش تدریس و جابجا كردن مطالب جدید دریك درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاههاست.

ساعات حل تمرین

ماده 9:

دانشگاهها می توانند درصورت لزوم به تشخیص گروه آموزشی، درهر رشته از دوره های كارشناسی، تا 20 ساعت، در دوره های كاردانی و كارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته، در طول دوره بیفزایند.


فصل سوم: واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

تعداد واحدها
ماده 10:
تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هریك از دوره های تحصیلی به شرح زیر است:

  • دوره های كاردانی بین 68 تا 72 واحد

  • دروه های كارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی 130تا 135 واحد.

  • دوره های كارشناسی پیوسته فنی و مهندسی 130 تا 140 واحد.

  • دوره های كارشناسی ناپیوسته 67 تا 70 واحد.

  • دوره های كارشناسی ارشد پیوسته 172 تا 182 واحد.

ماده 11:
هر دانشجو میتواند در هرنیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسی را انتخاب كند.

تبصره 1: در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از رعایت شرط انتخاب 12 واحد معاف است.

تبصره 2: درصورتیكه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یك درس باقیمانده داشته باشد با نظر دانشگاه وتأیید استاد مربوط میتواند امتحان آن درس رادر طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 3:

اگر دانشجوئی در یك نیمسال میانگین كل نمراتش حداقل 17 باشد میتواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسی را انتخاب كند.

تبصره 4:

در مواردی كه دانشجو برای فراغت از تحصیل حداكثر 24 واحد باقی داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد با نظر دانشگاه میتواند تمامی واحدهای باقی مانده را دریك نیمسال انتخاب كند.

تبصره 5:

تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداكثر 6 واحد درسی است.

دروس پیشنیاز

ماده 12:

آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی كه نمره خام امتحان آنها در آزمون ورودی دریك یاچند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حدنصاب معینی كمتر باشد موظفند حسب نیاز رشته دروسی را كه آن دانشگاه تعیین میكند به عنوان دروس جبرانی یا (پیشنیاز دانشگاهی) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره 1 :

تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریزمواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیشنیاز دانشگاهی برعهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است.

تبصره 2 :

سازمان سنجش آموزش كشور، موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی، كارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها رادرهریك از مواد امتحانی دراختیار دانشگاههای ذیربط قرار دهد.

تبصره 3:

ارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها ازهر حیث مانند دروس دانشگاهی، تابع مقررات آموزش عالی است. نمره این دروس دركارنامه دانشجو ثبت و درمیانگین قبولی یاردی دانشجو نیز تأثیر دارد.

تبصره 4:

به حداكثر طول دوره تحصیل دانشجویانی كه حداقل 8 واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی را گذرانده باشند، یك نیمسال تحصیلی افزوده میشود.

طول دوره

ماده 13:

حداكثر مدت مجاز تحصیل دردوره های كاردانی و كارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دروه های كارشناسی پیوسته 6 سال است. درصورتی كه دانشجو نتواند واحدهای دوره را درحداكثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج میشود.

فصل چهارم: حضور و غیاب

حضور درجلسات درس

ماده 14:

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هردرس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو درهر درس نباید از ?4? مجموع ساعات درس تجاوز كنددرغیر این صورت نمره دانشجو درآن درس صفر محسوب میشود.

تبصره 1:

درصورتیكه غیبت دانشجو درهر درس بیش از باشد ولی غیبت موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف میشود. دراین حالت رعایت حدنصاب12 واحد درطول نیمسال برای وی الزامی نیست. ولی نیمسال مذكور به عنوان یك نیمسال كامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میشود.

تبصره 2:

غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و درصورت پیشامد جزو غیبت مجاز دانشجو محسوب میشود.

ماده 15:

غیبت غیرموجه در امتحان هردرس به منزله گرفتن نمره صفر درامتحان آن درس است و غیبت موجه درامتحان هر درس موجب حذف آن درس میگردد.

ماده 16:

تشخیص موجه بودن غیبت درجلسات درس ودرامتحان برعهده شورای آموزشی دانشگاه یا كمیته منتخب آن شورا است.

فصل پنجم: حذف و اضافه

ماده 17:

دانشجو میتواند در هرنیمسال تحصیلی، فقط درمهلتی كمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداكثر دودرس دیگر انتخاب یا دودرس انتخابی خودرا حذف یادودرس انتخابی خودرابا دو درس دیگر جابه جا نماید، مشروط برآنكه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نكند.

ماده 18:

درصورت اضطرار دانشجو میتواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده فقط یكی از درسهای نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف كند، مشروط برآنكه اولا غیبت دانشجو درآن درس بیش از مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا، تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد كمتر نشود.

ماده 19:

حذف كلیه درسهای اخذشده دریك نیمسال، تنها درصورتی مجاز است كه بنابه تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل درآن نیمسال نباشد دراین صورت نیمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهدشد.

فصل ششم: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

معیارهای ارزیابی

ماده 20:

ارزیابی پیشرفت دانشجو درهر درس براساس میزان حضور و فعالیت در كلاس، انجام تكالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت میگیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو درآن درس است.

تبصره:

برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هردرس الزامی است.

ماده 21:

معیارهای ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو درهر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین میشود.

ماده 22:

حداقل نمره قبولی درهر درس 10 است. دانشجوئی كه درهریك از دروس الزامی مردود شود، دراولین فرصت ملزم به تكرار آن است. بااین حال نمرات كلیه دروس اعم از قبولی و ردی دركارنامه دانشجو ثبت ودرمحاسبه میانگین منظور میشود.

تبصره:

اگر دانشجویی دریك درس اختیاری مردود شد، به جای آن درس میتواند از جدول دروس انتخابی دربرنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب كند.

 

درس ناتمام

ماده 23:

درموارد استثنائی نمره تمرین دبیری، كارآموزی و كارورزی، عملیات صحرایی، كار درعرصه و دروسی كه دربرنامه آموزشی مصوب، تؤام با پروژه ارائه میشود. درصورتی كه به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط، تكمیل آنها درطول یك نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی میگردد. نمره ناتمام باید حداكثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد.

اعلام نمرات

ماده 24:

استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده یا واحد مربوط تسلیم نماید.

ماده 25:

اداره آموزش هردانشكده یا واحد ذیربط درهر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان راحداكثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان ورفع اشتباهات احتمالی به آموزش كل دانشگاه تسلیم نماید.

تبصره:

نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غیرقابل تغییراست.

میانگین نمرات

ماده 26:

در پایان هرنیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو درآن نیمسال و میانگین كل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی، میانگین كل نمرات دانشجو محاسبه ودر كارنامه وی ثبت میشود.

تبصره 1:

برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هردرس در نمره آن درس ضرب میشود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسی كه دانشجو برای آنها نمره گرفته است (اعم از ردی یا قبولی) بر تعداد كل واحدهای اخذ شده تقسیم میشود.

تبصره 2:

دوره تابستانی، به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی كه دانشجو در دوره تابستانی می گذراند، تنها در محاسبه میانگین كل دانشجو محسوب میشود. به همین نحو نمرات دانشجو در نیمسالی كه الزاما كمتر از 12 واحد انتخاب می كند و كسر بودن واحدها خارج از اراده اواست نیز مانند دروس تابستانی در میانگین كل او محاسبه می شود، ولی آن نیمسال جزو حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهدشد.

نام نویسی مشروط

ماده 27:

میانگین نمرات دانشجو درهیچ نیمسال تحصیلی نباید كمتر از 12 باشد درغیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهدبود.

 

تبصره:

هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هربار به وی كتبا اطلاع دهد و یك نسخه ازآن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. بااین وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.

ماده 28:

دانشجویی كه به صورت مشروط نام نویسی می كند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی درآن نیمسال را ندارد.

ماده 29:

در صورتی كه میانگین نمرات دانشجو در دوره های كارشناسی و كارشناسی ارشد پیوسته درسه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب و در دوره های كاردانی و كارشناسی ناپیوسته در دونیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب كمتر از 12 باشد درهر مرحله ای كه باشد از ادامه تحصیل محروم می شود.

ماده 30:

دانشجویی كه به لحاظ مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل در دوره كارشناسی محروم می شود، در صورتی كه واحدهای مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز با موفقیت گذرانده باشد و میانگین كل او در این واحدها كمتر از 10 نباشد می تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط مدرك مرسوم مقطع كاردانی را درآن رشته دریافت كند.

ماده 31:

دانشجویی كه به دلیل مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم می شود درصورت انجام یا لغو تعهداتی كه در دوران تحصیل سپرده است، می تواند برای تحصیل مجدد در آزمون سراسری شركت كند و درصورت قبولی دررشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد.

دانشگاه پذیرنده می تواند، واحدهائی را كه دانشجو دررشته قبلی گذرانده است، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را به پذیرد.

شمول آیین نامه به دوره كارشناسی ارشد پیوسته

ماده 32:

دانشجوی دوره كارشناسی ارشدپیوسته، درطول تحصیل تاسقف واحدهای قابل قبول دوره كارشناسی( 135تا140)

تابع مقررات آیین نامه است ودر دروس تخصصی، پروژه و پایان نامه كه در برنامه مصوب با علامت ستاره مشخص شده اند تابع آیین نامه كارشناسی ارشد ناپیوسته خواهدبود.

برای اطلاع از سایر مقررات ادامه مطلب را مشاهده نمایید

فصل هفتم: مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی

ماده 33:

دانشجو می تواند درهر یك از دوره های كاردانی و كارشناسی ناپیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده كند.

تبصره:

مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

ماده 34:

تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت كتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده یا دانشگاه تسلیم گردد.

تبصره:

اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشی ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی، موافقت یا عدم موافقت بادرخواست دانشجو را كتبا به وی ابلاغ نماید.

انصراف از تحصیل

ماده 35:

ترك تحصیل بدون كسب اجازه از دانشكده محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد.

تبصره:

در موارد استثنائی كه دانشجو ترك تحصیل خود را موجه می داند باید دلایل آنرا حداقل یك ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشكده ارائه دهد درصورت تأیید موجه بودن ترك تحصیل توسط دانشگاه آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

ماده 36:

دانشجویی كه بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید این دانشجو مجاز است فقط برای یكبار در فاصله یك ماه از تاریخ درخواست تقاضای انصراف خود را پس بگیرد پس از انقضای این مهلت حكم انصراف از تحصیل وی صادر میشود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.

تبصره 1:

دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به كلیه تعهداتی كه در دوران تحصیل سپرده عمل كند.

تبصره 2:

تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موكول به شركت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوط است.

 

مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر كاركنان دولت

ماده 37:

دانشجویی كه به عنوان همسر یكی از كاركنان دولت یا همسر یكی از دانشجویان بورسیه به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام میشود، میتواند با ارائه حكم مأموریت همسر وبه تشخیص و تأیید شورای آموزشی دانشگاه علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.


فصل هشتم: انتقال

تعریف انتقال

ماده 38:

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یك دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.

ماده 39:

انتقال دانشجو به هریك از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر:

1- شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو،به طوری كه وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان كفیل خانواده شناخته شود.

2- معلولیت مؤثر دانشجو، به نحوی كه به تشخیص شورای عالی پزشكی به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.

3- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر، كه محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأیید مراجع ذیربط.

تبصره 1 :

هریك از موارد دراین ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره 2:

برای كارمندان رسمی و پیمانی دولت، ارائه حكم اشتغال ضروری است. و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سكونت او در تهران باید به تأیید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

تبصره 3:

در موارد استثنائی كه دانشگاه تشخیص میدهد، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و شوهر او نیز در شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان (محل تحصیل شوهر) موجود نباشد، شوهر او می تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4:

به منظور توزیع دانشجویان انتقالی به تهران و جلوگیری از سرگردانی آنان درتعیین محل تحصیل، كمیته ای در معاونت دانشجویی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به نام كمیته انتقال تشكیل میشود. این كمیته می تواند برای پذیرش دانشجوی انتقالی درهریك از دانشگاههای تهران، سهمیه تعیین كرده و دانشجویان انتقالی را مطابق سهمیه جایابی كند.

ماده 40:

انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یكدیگر دریك رشته و دریك مقطع به شرط موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد بلامانع است.

ماده 41:

انتقال از دوره های شبانه و روزانه، از دانشگاه پیام نور به دانشگاههای حضوری (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عكس آن با موافقت مبدأ و مقصد بلامانع است.

انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی

ماده 42:

انتقال همسر و فرزندان هیأت علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ویژه، صورت میگیرد و این ضوابط توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و تدوین و ابلاغ می شود.

انتقال دانشجویان ایرانی خارج از كشور

ماده 43:

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل مطابق آیین نامه ای صورت میگیرد كه در جلسه 229 مورخ 28/3/1374 شورای عالی برنامه ریزی تصویب و ابلاغ شده است.(ضمیمه 3)

ماده 44:

دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را باذكر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید.

ماده 45:

دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال، موظف است حداكثر ظرف یك هفته موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ریزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نماید.

تبصره :

در صورت موافقت با انتقال كلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع می شود.

ماده 46:

در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته میشود و پذیرفتن واحدهایی كه نمره آنها كمتر از 12 است، برعهده دانشگاه مقصد است. در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است كه وی امكان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

تبصره:

تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولی و یاردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی عینا در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده فقط در محاسبه میانگین كل او محسوب می شود.

ماده 47:

مدرك فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر میشود و در آن مدرك تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبدأ و مقصد باذكر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

ماده 48:

انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، درهر مقطع تحصیلی فقط یك بار مجاز است.

فصل نهم: تغییر رشته

ماده 55:

دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع كاردانی و كارشناسی می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یك رشته به رشته دیگر در یك گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد:

1- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

2- حداقل و حداكثر واحدهای دوره را گذرانده باشد.

3- نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایینترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد.

4- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصیل، امكان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

تبصره 1:

تغییر رشته دانشجویانی كه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند با رعایت كلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امكان پذیراست.

تبصره 2:

تغییر رشته به رشتههایی كه در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیشبینی شدهاست،موكول به احراز شرایط مربوط است.

تبصره 3:

دانشجو در هر یك از مقاطع تحصیلی تنها یك بار میتواند تغییر رشتهدهد.

ماده 56:

تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح، صورت میگیرد در غیر اینصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایینتر امكان پذیراست.

ماده 57:

در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نامنویسی كند و پس از نامنویسی، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.

تبصره:

اقدام نكردن دانشجو به نامنویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی میشود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب میگردد.

ماده 58:

دروسی كه دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی میشود و فقط دروسی از وی پذیرفته میشود كه به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته جدید اشتراك محتوایی داشته باشد و نمره هر یك از آن دروس نیز از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1:

دروس پذیرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین كل منظور میشود، ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در كارنامه دانشجو باقی میماند در این حال چنانچه میانگین كل واحدهای پذیرفته نشده او كمتر از 12 باشد، جمعا به عنوان یك نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور میشود.

تبصره 2:

در صورتی كه تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو، در حدی باشد كه امكان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل، از وی سلب كندبا تقاضای تغییر رشته او موافقت نمیشود.

تغییر رشته اضطراری

ماده 59:

چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه در دوران تحصیل دچار بیماری یا سانحهای گردد كه توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امكان بهرهگیری از كارآیی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، میتواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری متناسب با رشته خود در همان گروه آزمایشی كه از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیكترین نمره را دارد تغییر رشته دهد. در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 55 (باستثنای بند 1) و ماده 57 معاف خواهد بود.

تبصره:

در مواردی كه دانشجو به دلایل نقص عضو و بیماری، توانائی ادامه تحصیل در هیچ یك از رشتههای گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد، كمیسیون آموزشی دانشگاه پس از بررسی كامل مسأله نسبت به تغییر رشته دانشجو به رشتهای در گروه آزمایشی دیگر تصمیم میگیرد.

ماده 60:

دانشجویان دوره دكتری پزشكی عمومی، دندانپزشكی، داروسازی و دامپزشكی یا دورههای كارشناسی ارشد پیوسته، كه به دلایلی از تحصیل در دوره مربوط منع شدهاند، در صورتی كه حداقل واحدهای معادل دوره كاردانی یا كارشناسی را گذرانده باشند، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه و یا احتساب واحدهایی كه گذراندهاند، میتوانند به یكی از رشتههای گروه پزشكی یا یكی از رشتههای مرتبط با آن در گروه دیگر، در مقاطع كاردانی یا كارشناسی، تغییر رشته دهند و پس از تطبیق واحدهای گذرانده شده دررشته جدید به ادامه تحصیل بپردازند.

تبصره:

در صورتی كه دانشگاه مبدأ، فاقد رشته متناسب برای تغییر رشته این گونه دانشجویان باشد، شورای آموزشی دانشگاه نظر خود را دایر بر تغییر رشته دانشجو، حسب مورد ببه معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعلام میكند، تا دانشجو را در یكی از دانشگاههای دیگر جایابی نمایند.

ماده 61:

متقاضی تغییر رشته بایددرخواست خود را همراه مدارك لازم، حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصیل خود تسلیم نماید.

ماده 62:

تغییر رشته از مقطع كارشناسی به مقطع كاردانی بلامانع است دراین حال برای این گونه دانشجویان حداكثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره كاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو، یك نیمسال از طول تحصیل وی كاسته میشود.

فصل یازدهم:پذیرش واحدهای درسی

ماده 63:

معادل سازی و پذیرش دروسی كه قبول شدگان آزمون سراسری قبلا در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذراندهاند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است:

1- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شركت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.

2- دانشگاه قبلی و مدارك تحصیلی آن مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشد.

3- تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد.

4- محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراك محتوایی داشته و نمره هر یك از دروس از 12 كمتر نباشند.

تبصره 1:

معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام میشود.

تبصره 2:

نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمیشود ولی در محاسبه میانگین كل دانشجو محسوب خواهدشد.

تبصره 3:

به ازاء هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یك نیمسال تحصیلی از حداكثر مدت مجاز تحصیل وی كاسته میشود.

فصل دوازدهم: فراغت از تحصیل

ماده 64:

دانشجویی كه كلیه واحدهای درسی یكی از دوره های كاردانی، كارشناسی ناپیوسته و كارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته میشود.

تبصره 1 :

تاریخ فراغت از تحصیل روزی است كه آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشكده یا دانشگاه تحویل میشود.

تبصره 2:

با توجه به تبصره 1 و رعایت دقیق ماده 24 ضرورت دارد، هر دانشگاه در هر نیمسال زمان خاصی رابرای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد.

ماده 65:

میانگین كل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل 12 باشد، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرك كاردانی یا كارشناسی دریافت كند. در صورتی كه میانگین نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد میتواند، حداكثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را كه با نمره كمتر از 12 قبول شدهاست در یك نیمسال تحصیلی (در دوره كاردانی) و 2 نیمسال تحصیلی (در دوره كارشناسی)، مجددا انتخاب و آن درس را تكرار كند تا میانگین كل خود را جبران نماید.

در این صورت نمرات دروس تكراری علاوه بر نمرات قبلی در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین كل نمرات او محسوب میشود.

تبصره 1:

دانشجویی كه نتواند یا نخواهد از مقررات مذكور در این ماده استفاده كند یا علی رغم استفاده از آن نتواند كمبود میانگین كل نمرات خود را جبران نماید، درصورتی كه در مقطع كارشناسی یا كارشناسی ارشد پیوسته باشد، براساس ماده 30 میتواند با اخذ مدرك مقطع تحصیلی پایینتر فارغ التحصیل شود.

تبصره 2:

دانشجویان دوره دكتری عمومی داروسازی و كارشناسی ارشد پیوسته سایر رشتهها كه بیش از 135 واحد درسی دوره را با حداقل میانگین نمرات 12 گذرانده باشند در صورتی كه به دلایلی از تحصیل منع شوند و یا مایل به ادامه تحصیل نباشند میتوانند حسب درخواست خود با مدرك كارشناسی در رشته داروسازی با رشته مربوط فارغ التحصیل شوند.

ماده 66:

این آیین نامه در 12 فصل و 66 ماده و 48 تبصره در جلسات 316 الی 339 شورای عالی برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در جلسه 339 مورخ 14/2/1376 به تصویب نهایی رسید و از تاریخ تصویب برای آن دسته از دانشجویانی كه از سال تحصیلی 77-1376 وارد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میشوند لازم الاجرا است و از این تاریخ به بعد تمام آیین نامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای مغایر با آن برای این قبیل دانشجویان لغو میشود.

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر مصوبه جلسه 304
(شورای عالی برنامه ریزی مورخ 16/7/1374)

 

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر كه به صورت تبصرههای الحاقی به مواد آیین نامه آموزشی دوره كاردانی و كارشناسی مصوب اسفندماه 1369 شورای عالی برنامهریزی از طرف كمیسیون تدوین آییننامهها پیشنهاد شده بود در جلسه 304 مورخ 16/7/1374 شورای عالی برنامهریزی در 16 بند به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرااست.

1- تعریف

واژههای شاهد و ایثارگر در این آیین نامه به شرح زیر تعریف میشوند:

الف- واژه شاهد به فرزند و زوجه شهید، مفقود الاثر، اسیر و جانباز 70 درصد و بالاتر اطلاق میشود.

ب-واژه ایثارگر بر یكی از مصادیق زیر اطلاق میشود

- رزمندهای كه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشد.

- جانبازی كه حداقل 25 درصد نقص عضو داشته باشد.

- آزادهای كه حداقل شش ماه اسارت داشته باشد.

2- تبصره الحاقی به ماده 3

به دانشجوی جانبازی كه به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجعه كند اجازه داده میشود (مشروط براینكه گواهی پزشكی معتبری كه به تأیید كمیسیون پزشكی و یا پزشك معتمد دانشگاه رسیده باشد ارائه نماید) كه تا زمان حذف و اضافه انتخاب واحد كند.

3- تبصره الحاقی به ماده 11

دانشجویان شاهد و ایثارگر میتوانند در هر نیمسال حداقل 10 واحد انتخاب نمایند.

4- تبصره الحاقی به ماده 11

دانشجوی شاهد و ایثارگری كه با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل میشود در صورتی كه میانگین نمرات نیمسال ماقبل او حداقل 15 باشد میتواند در دوره تابستانی حداكثر 8 واحد درسی انتخاب نماید.

5- تبصره الحاقی به ماده 15

دانشجوی ایثارگری كه به دلیل انجام معالجات پزشكی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه و یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شركت كند، با تأیید مدارك توسط كمیسیون پزشكی یا پزشك معتمد دانشگاه، میتواند طبق برنامهای كه از طرف گروه آموزشی ذیربط تعیین میشود حداكثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شركت نماید در غیر اینصورت درس یا دروس مذكور حذف میشود.

6- تبصره الحاقی به ماده 16

تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در كلاس درس و یا در جلسه امتحان باستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه میباشد.

7- تبصره الحاقی به ماده 18

دانشجوی شاهد و ایثارگر میتواند دو درس نظری خود را تا پنج هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید مشروط براینكه تعداد واحدهای باقی مانده او از 10 واحد كمتر نشود.

8- تبصره الحاقی به ماده 19

تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظر برای دانشجویان شاهد و ایثارگر باستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه میباشد.

9- تبصره الحاقی به ماده 23

مدت زمان امتحان (میان ترم و پایان ترم) برای دانشجویان جانباز با توجه به وضعیت جسمانی آنها بنا به تشخیص كمیسیون پزشكی یا پزشك معتمد دانشگاه و تأیید ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه حداكثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.

10- تبصره الحاقی به ماده 26

نمرات مردودی سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل 35% جانبازی و زوجه جانباز 50% به بالا (ورودیهای 67 به بعد) در میانگین نمرات آنان محسوب نمیشود، مشروط بر اینكه نمرات هر یك از دروس مزبور پس از اخذ آنها در اولین فرصت ممكن و شركت در امتحانهای آن كمتر از 12 نباشد.

12- تبصره الحاقی به تبصره ماده 33

در صورتی كه مرخصی برای درمان صدمات ناشی از جنگ باشد و مدت درمان بیش از یك ماه ادامه یابد و مدارك مربوط مورد تأیید كمیسیون پزشكی یا پزشك معتمد دانشگاه باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمیشود.

13- تبصره الحاقی به ماده 46

برای دانشجویان شاهد و ایثارگر نمرات دروس گذرانده شده كه در دانشگاه مقصد پذیرفته نشدهاست در میانگین كل او محاسبه نمیشود.

14- تبصره الحاقی به ماده 55

برای دانشجویان شاهد و ایثارگر كذراندن حداقل 14 واحد درسی كفایت میكند.

15- تبصره الحاقی به ماده 56

دانشجویان شاهد و ایثارگر میتوانند در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه فارغ از شرایط احراز رتبه نسبی، از مقطع بالاتر به مقطع پایینتر تغییر رشته دهند.

16- این آیین نامه در 16 بند در جلسه شماره 304 مورخ 16/7/74 شورای عالی برنامهریزی به تصویب رسید و با تصویب آن كلیه مقررات مغایر لغو میگردد و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

- تبصره الحاقی به ماده 65

دانشجویان شاهد و ایثارگر میتوانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط در دو نیمسال تكرار كنند.

آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد در دانشگاههای كشور

مقدمه

در راستای فرمایشات مورخ 5/8/75 مقام معظم رهبری مبنی بر بهبود بخشیدن به برنامههای آموزشی و فرهنگی فرزندان و همسران معزز شاهد با اولویت خاص و باعنایت به مصوبه مورخ 13/7/74 شورای طرح و برنامه در خصوص تدوین آیین نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجوی شاهد این آئین نامه كه پس از تأیید ستادهای مركزی شاهد وزارتین علوم و بهداشت و تصویب ستاد برنامهریزی در جلسه مورخ 4/11/75 به تصویب نهایی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی فرزندان معزز شاهد رسید از نیمسال اول سال تحصیلی 77-76 در كلیة دانشگاههای كشور قابل اجراست.

لازم به ذكراست كه فرزندان و همسران معزز شاهد همانند سایر دانشجویان كشور از مزایای آیین نامههای جاری نقل و انتقال علوم و بهداشت برخوردارند، لكن بدلیل ضرورت حفظ انسجام و تجمع خانوادههائی كه در آنها یگانه فرزند ذكور و یا فرزندان اناث و همسر موفق به تحصیل در مراكز آموزش عالی میشوند این آیین نامه به صورت خاص برای این قبیل خانوادهها از سوی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی شاهد تصویب و جهت اجرا ابلاغ میگردد.

ماده 1:

تسهیلات موضوع این آیین نامه تك فرزندان ذكور و كلیه فرزندان اناث و همسران شاهد را در مقاطع مختلف تحصیلی در كلیة دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور شامل میشود.

تبصره 1:

سایر فرزندان معزز شاهد در صورت درخواست میتوانند از مزایای آیین نامههای جاری نقل و انتقال وزارتین استفاده نمایند.

تبصره 2: دورههای دكتری تخصصی مشمول این آیین نامه نخواهد بود.

ماده 2:

كلیة دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم موظفند در هر سال تحصیلی با درخواست انتقال دانشجویان شاهد مذكور در ماده 1 این آیین نامه پس از ثبت نام و در ابتدای ترم در شروع سال تحصیلی خارج از ضوابط نقل و انتقال آیین نامه آموزشی موافقت نمایند.

ماده 3:

حداكثر 2% سهمیه پذیرش در هر مقطع تحصیلی ( كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترای غیر تخصصی) در هر دانشگاه یا دانشكده تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی جهت انتقال فرزندان و همسران شاهد جدیدالورود موضوع ماده (1) در شروع هر سال تحصیلی اختصاصی مییابد.

تبصره 1:

در صورت عدم تكمیل سقف 2% توسط دانشجویان جدیدالورود، حداكثر تا سقف 5/0% از سهمیه فوق به دانشجویان شاهد ورودی سالهای قبل تخصیص مییابد.

تبصره 2:

ملاك تعیین ظرفیت پذیرش هر مقطع تحصیلی دفترچه راهنمای آزمون سراسری، دفترچههای راهنمای آزمون كاردانی به كارشناسی، كارشناسی به كارشناسی ارشد سال ورود دانشجو میباشد.

تبصره 3:

با توجه به محدودیت ظرفیت دوره دكتری دندانپزشكی سهمیه انتقالی دانشجویان شاهد در این دوره تحت هر شرایطی از 2% تجاوز نخواهد كرد، بعبارت دیگر در صورت عدم تكمیل و استفاده از سهمیه 2% رشتههای پزشكی و داروسازی، مازاد سهمیه این رشتهها قابل استفاده در رشته دندانپزشكی نخواهد بود.

ماده 4:

افراد واجد شرایط با تأیید و معرفی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و از طریق معاونتهای ذیربط در وزارتین علوم تحقیقات و فنآوری ، بهداشت درمان و آموزش پزشكی به دانشگاه مقصد معرفی خواهندشد.

ماده 5:

این آیین نامه در 5 ماده و 5 تبصره در تاریخ 4/11/75 به تصویب رسید.

نوع مطلب : عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 5 اسفند 1396 06:14 ق.ظ
من نمی دانم اگر فقط من یا شاید هر کس دیگری با مشکالت سایت شما مواجه شود.
به نظر می رسد برخی از متن نوشته شده در پست های شما هستند
در حال اجرا از روی صفحه نمایش لطفا شخص دیگری را ارائه دهید
بازخورد و اجازه دهید من می دانم اگر این اتفاق می افتد به آنها نیز؟
این ممکن است با مرورگر وب من مشکل داشته باشد، زیرا قبلا این اتفاق افتاده است.
با تشکر
شنبه 13 آبان 1396 08:04 ب.ظ
من بسیار خوشحالم که این صفحه را کشف کردم. من می خواستم
برای تشکر از شما برای این زمان خواندن فوق العاده!
من قطعا از هر بخشی از آن لذت می بردم و همچنین شما را نجات دادم
fav برای بررسی چیزهای جدید در وب سایت شما.
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:14 ب.ظ
ضرب و شتم عالی من می خواهم تا زمانی که وب سایت خود را اصلاح می کنید، شاگردی کنم، چگونه می توانم
برای وب سایت وبلاگ بپیوندید؟ حساب من یک معامله قابل قبول را به من داد.
من کمی از این پخش شما آشنا بودم
مفهوم روشن روشن ارائه شده است
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:06 ب.ظ
هنگامی که یک نفر به دنبال چیز ضروری خود میگردد، به طوری که او می خواهد که در جزئیات در دسترس باشد، به طوری که
چیزی در اینجا نگهداری می شود
دوشنبه 27 شهریور 1396 06:32 ب.ظ
Nice post. I used to be checking constantly this blog and I
am impressed! Very useful info specially the remaining section :) I
take care of such information much. I was
looking for this certain information for a very lengthy time.
Thank you and good luck.
جمعه 6 مرداد 1396 07:45 ب.ظ
Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is important and all. But just
imagine if you added some great pictures or videos to give your
posts more, "pop"! Your content is excellent but with images
and videos, this blog could undeniably be one of the very
best in its field. Great blog!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:25 ب.ظ
I'm not sure why but this website is loading extremely slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
I'll check back later on and see if the problem still exists.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 07:23 ب.ظ
I blog quite often and I really thank you for your content.
This great article has really peaked my interest.
I'm going to bookmark your website and keep checking for new information about
once per week. I subscribed to your Feed too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سعید
نویسندگان
نظرسنجی
دانشجویان اقتصاددانشگاه الیگودرز نظر بدهند:به نظر شما بهترین استادرشته اقتصاد چه کسی است؟(به ترتیب الفبا)
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :