تبلیغات
وبلاگ دانشجویان اقتصاد - تاریخ‌ و نحوه پرینت‌ كارت ورود به جلسه‌، تاریخ‌ و محل‌ برگزاری‌ آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تكمیلی‌ (دوره‌های‌ كارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1388 و همچنین‌ چهاردهمین دوره‌المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ كشور اعلام شد
 
وبلاگ دانشجویان اقتصاد
 
 

ضمن‌ آرزوی‌ موفقیت‌ برای‌ خواهران‌ و برادران‌ داوطلبی‌ كه‌ در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تكمیلی ‌ (دوره‌های‌ كارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال 1388 و هم‌ چنین‌ چهاردهمین دوره‌ المپیادعلمی‌ دانشجویی‌ كشور ثبت‌نام‌ نموده‌اند،بدین‌وسیله‌ توجه‌ داوطلبان‌ گرامی‌ را به‌ موارد ذیل‌ معطوف‌ می‌دارد.
الف‌- امتحانات‌ 136 كد رشته‌ امتحانی‌ آزمون مذكور در روزهای  23، 24 ، 25 و 26 بهمن ماه‌ 1387 به‌ شرح‌ اطلاعات مندرج بر روی كارت ورود به جلسه اینترنتی آزمون رشته امتحانی مربوط  برگزار خواهد شد. داوطلبان‌ متقاضی‌ هر یك‌  از كد رشته‌های‌ امتحانی‌ لازم‌ است‌  به نشانی مندرج بر روی كارت ورود به جلسه آزمون مراجعه نمایند. شهرستان محل برگزاری آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول شماره 1 می باشد.
لازم به توضیح است كارت ورود به جلسه حاوی اطلاعات ثبت نامی، تاریخ  و محل برگزاری آزمون داوطلبان از روز شنبه 19/11/87 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان به آدرس www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است بر اساس اطلاعات كارت اعتباری ویا شماره پرونده وكدرهگیری وارد سایت سازمان شده و نسبت به پرینت كارت ورود به جلسه اقدام نمایند. بدیهی است برای شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت كارت ورود به جلسه اینتر نتی و همچنین اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامی است. لذا كلیه داوطلبان بایستی شخصاً برای پرینت كارت ورود به جلسه اقدام نمایند.
تبصره 1 - آندسته‌ از داوطلبانی كه‌ علاوه بركدرشته‌ امتحانی‌ اصلی متقاضی‌ شركت‌ در یكی‌ از62 كدرشته‌ امتحانی‌ به ‌عنوان‌ رشته‌ امتحانی‌ دوم‌ نیز می‌باشند، مجدداً می بایست كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ رشته‌ امتحانی‌ دوم‌ خود را ازسایت این سازمان پرینت وبه آدرس حوزه امتحانی مندرج برروی كارت مراجعه نمایند.
تبصره 2 – برای آندسته‌ از داوطلبان‌ كد رشته‌‌های امتحانی‌ 1208، 1251 و 1277 كه آزمون آنان در دو نوبت برگزار می‌شود (نوبت اول عصر جمعه 25/11/87 و نوبت دوم صبح شنبه 26/11/87) دو كارت ورود به جلسه در نظر گرفته شده است كه داوطلبان لازم است نسبت به پرینت هر دو كارت اقدام و برای شركت در آزمون هر نوبت از كارت مربوط استفاده نمایند
1-آزمون‌ كد رشته‌‌های امتحانی 1154 (مطالعات دفاعی استراتژیك)، 1155 (اطلاعات استراتژیك)، 1156 (آماد)، 1157 (مدیریت بحران)، 1287 (مهندسی طراحی محیط زیست) و  ‌‌1360 (مجموعه موسیقی‌) منحصراً در شهرستان‌ تهران‌ برگزار خواهد شد؛ لذا داوطلبان‌ هر یك از كد‌ رشته‌های امتحانی 1154، 1155، 1156، 1157، 1287 و 1360 ضرورت‌ دارد براساس‌ آدرس و تاریخ مندرج بر روی كارت ورود به جلسه به حوزه امتحانی مربوطه مراجعه نمایند.
آزمون كد رشته امتحانی 1152 (مجموعه مدرسی  الهیات و معارف اسلامی) منحصراً در شهرهای مقدس مشهد و قم برگزار می‌شود. لذا حوزه امتحانی داوطلبان این كد رشته امتحانی با توجه به استان محل اقامت آنان (براساس تقاضانامه ثبت نامی تكمیلی توسط داوطلبان) تعیین گردیده است. كه لازم است داوطلبان استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان و یا گلستان برای شركت در جلسه آزمون منحصراً به شهرستان مشهد (دانشگاه علوم اسلامی رضوی) و سایر داوطلبان این كد رشته امتحانی به شهرستان قم    (دانشگاه مفید(ره)قم) مراجعه نمایند
3- محل‌ آزمون‌ 5 كد رشته‌ امتحانی‌ شامل‌ كد رشته‌های‌ امتحانی‌ 1147، 1149، 1150، 1153 و 1293 كه‌ ثبت‌نام‌ آنها توسط دستگاههای‌اجرایی‌ ذیربط و با هماهنگی‌ این‌ سازمان‌ صورت‌ گرفته‌ در شهرستان‌ تهران‌ برگزار خواهد شد كه‌ از طریق‌ اطلاعیه‌ای‌ كه‌ هر یك‌ از ارگانهای‌ ذیربط صادر می‌نمایند در تاریخهای‌ پیش‌بینی‌ شده‌ برگزار خواهد شد.  برای این دسته از داوطلبان كارت ورود به جلسه نیز صادر نشده است.
ب‌- نظر به‌ اینكه‌ همزمان‌ با برگزاری ‌امتحانات‌ آزمون ‌ورودی ‌تحصیلات ‌تكمیلی (دوره‌های ‌كارشناسی ‌ارشد ناپیوسته ‌داخل‌) سال 1388، اولین‌مرحله آزمون چهاردهمین دوره‌ المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ كشور در رشته‌های‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌(كد1101)، مجموعه علوم اقتصادی (كد 1105)،‌ الهیات و معارف اسلامی - علوم‌ قرآن‌ و حدیث(كد1111)، مجموعه حقوق (1126) مجموعه شیمی ‌(كد1203)،  فیزیك‌ (كد1204)، مجموعه‌ زیست‌شناسی (كد1206)، مجموعه آمار (كد1207)، مجموعه ریاضی ‌(كد1208)، مجموعه مهندسی‌ برق‌(كد1251)، مجموعه مهندسی شیمی (كد 1257)، مجموعه مهندسی‌ عمران‌ (كد1264)، مجموعه مهندسی‌مكانیك‌ (كد 1267)،  مجموعه‌ مهندسی‌ كامپیوتر (كد1277) مهندسی كشاورزی  (كد 1303) و طراحی صنعتی (كد 1358) برگزارمی‌گردد،  لذا آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ كه‌ منحصراً متقاضی‌ شركت‌ در آزمون‌ المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ كشور شده‌اند، لازم‌ است‌ براساس‌ برنامه‌ زمانی‌ اعلام‌شده‌ برای‌ هریك‌ از رشته‌های‌ مذكور، در آزمون‌ رشته‌ امتحانی‌ دوره‌ كارشناسی‌ ارشد مربوط شركت‌ نمایند. داوطلبان‌ فوق‌ الذكر باید همزمان‌ با سایر داوطلبان‌ كد رشته‌های‌ مربوط از تاریخ 19/11/87 به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و نسبت به پرینت كارت ورود به جلسه اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی كارت ورود به جلسه، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.
ج‌- در خصوص مندرجات كارت ورود به جلسه چنانچه مغایرتی مشاهده شد داوطلبان لازم است  به شرح زیر اقدام كنند .
1- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 3، 4، 10، 12 و 14 كارت شركت در آزمون شما وجود دارد لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذكور از طریق لینك مربوط حداكثر تا تاریخ 26/11/87 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و از آن طریق اقدام شود.
2- در صورتی كه نسبت به بندهای 2، 6، 7 و 11(جنس، كد و نام رشته امتحانی، زبان خارجی و معلولیت) معترض بودید ضروری است از روز دوشنبه 21/11/87 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمائید. (آدرس حوزه‌های رفع نقص در جدول شماره 2 این اطلاعیه آمده است). لازم به توضیح است با توجه به اینكه روز سه‌شنبه 22/11/87 مصادف با پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی می‌باشد باجه‌های رفع نقص در صبح روز سه‌شنبه فعال نخواهند بود.لذا داوطلبان می توانند از ساعت 00/13(یك بعدازظهر) مراجعه نمایند.
ه‍ - سهمیه رزمندگان:
1- در كارت ورود به جلسه آزمون در مقابل سهمیه ثبت نامی آن دسته از داوطلبانیكه در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی و با توجه به ضوابط متقاضی این سهمیه شده‌اند، و سهمیه آنان مورد تأئید ارگان ذیربط قرار گرفته كلمه رزمنده قید شده است.
2- آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌كه‌ در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تكمیلی‌ (دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال‌ 1388 باتوجه‌ به‌ ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای شماره‌ 1 آزمون‌ مذكور متقاضی‌ سهمیه‌ رزمندگان‌ شده‌اند و سهمیه آنان از سوی ارگان ذیربط مورد تأئید قرار نگرفته است. (در كارت ورود به جلسه آنان در مقابل عنوان سهمیه، رزمنده درج نشده است). لازم است حداكثر تا تاریخ 30/11/87              در ساعات اداری به محل پرونده سابقه جبهه خود در مقطع كارشناسی ارشد مراجعه و نسبت به تأئید سهمیه خود اقدام نمایند. بدیهی است اسامی این دسته از داوطلبان پس از تأئید از طریق ارگان ذیربط به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال خواهد شد.
3- داوطلبانی‌كه‌ در كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ عنوان سهمیه‌ ثبت‌نامی‌ آنان‌، سهمیه‌ آزاد می‌باشد و ارگان‌ ذیربط سهمیه‌ آنان‌ را تاییدننماید، در گزینش‌ نهایی‌ از سهمیه‌ رزمندگان‌ حذف‌ و با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد. و- معدل:
 معدل مندرج در كارت ورود به جلسه امتحان داوطلبان، براساس ثبت نام اینترنتی انجام شده، درج گردیده است، لذا داوطلبان لازم است معدل مندرج در كارت ورودی خود را با توجه به تبصره‌های ذیل بررسی و در صورت مغایرت، یك‌ نسخه‌ كپی‌ از كارت‌ ورودی‌ تهیه‌ و نسبت به اصلاح معدل اشتباه‌ بر روی‌ فتوكپی‌ كارت‌ ورودی‌ با خودكار قرمز اقدام و صحیح‌ آن‌ را بالای‌ آن‌ بنویسند و فتوكپی‌ مذكور را به همراه ‌فتوكپی مدرك یاگواهی تحصیلی خود از طریق پست پیشتاز حداكثر تا 30/11/87 به صندوق پستی 1365- 15875 اداره ثبت نام – واحد تحصیلات تكمیلی سازمان سنجش آموزش كشور ارسال نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه تبعات بعدی بعهده شخص داوطلب بوده و هیچگونه عذری در این مورد پذیرفته نمی‌باشد.
تبصره‌1- فارغ‌التحصیلانی كه تا 31/6/87 موفق به اخذ مدرك لیسانس(كارشناسی) شده‌اند باید معدل‌ مندرج‌ در مدرك‌ لیسانس‌(كارشناسی) آنان با معدل مندرج در كارت ورودی یكسان باشد.
تبصره‌2- دانشجویان‌ شاغل‌ به‌ تحصیل‌ درمقطع كارشناسی باید معدل‌ واحدهای‌گذرانیده‌ شده ‌ تا تاریخ‌31/6/87 آنان با معدل مندرج دركارت ورودی یكسان باشد.
تبصره3- فارغ التحصیلان دارای مدرك كارشناسی ناپیوسته باید معدل مقطع كاردانی(فوق‌دیپلم‌)  و مقطع كارشناسی(لیسانس) آنان با معدل مندرج دركارت ورودی یكسان باشد.
تبصره4-دانشجویان‌ شاغل به تحصیل‌ درمقطع كارشناسی‌ناپیوسته كه‌ پس‌ از اخذ مدرك‌ كاردانی(فوق‌دیپلم‌) در مقطع‌ كارشناسی‌ ناپیوسته پذیرفته‌ شده‌اند، باید معدل مقطع كاردانی و معدل‌ واحدهای‌ گذرانیده‌ شده درمقطع كارشناسی آنان ‌ تا تاریخ‌31/6/87 با معدل مندرج دركارت ورودی یكسان باشد.
ز‌- داوطلبان ‌لازم‌ است ‌با توجه ‌به‌ رشته ‌امتحانی‌ و موادی‌ كه‌ امتحان‌ خواهند داد لوازم‌ مورد نیاز از قبیل‌ مداد سیاه‌ نرم‌ پر رنگ‌، مداد پاكن‌، مداد تراش‌ و سنجاق‌ را بهمراه‌ داشته‌ باشند.
ح- تذكرات‌ مهم‌
1- درب حوزه‌های امتحانی صبح‌ها راس ساعت 30/7 (هفت و سی دقیقه)صبح و بعدازظهرها راس ساعت 00/14(2بعدازظهر) بسته خواهد شد. فرآیند آزمون صبح راس ساعت 00/8(هشت) و بعدازظهر راس ساعت 30/14 (دو ونیم بعدازظهر)آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلب پس از بسته شدن درسالنهای امتحانی به حوزه امتحانی، ممانعت بعمل خواهد آمد.

2- برای‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ تستی‌ و درج‌ آن‌ در پاسخنامه، منحصراً ازمداد سیاه‌ نرم ‌پررنگ‌ استفاده‌ شود .
3- از آوردن‌ وسایل‌ اضافی‌ مانند ساك‌ دستی‌، كیف‌ دستی‌، پیجر، تلفن‌ همراه،‌  جزوه،‌ كتاب، ماشین حساب و نظایرآن و هم‌چنین وسایل‌ شخصی‌ به‌ جلسه‌ آزمون‌ اكیداً خودداری‌ شود. بدیهی‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌داشتن‌ هركدام‌ از وسایل‌ مندرج‌ در این‌ بند به‌ عنوان‌ تقلب‌ وتخلف‌ تلقی‌ و با داوطلبان‌ ذیربط برابر آیین‌ نامه‌ تقلب‌ وتخلف‌ رفتار خواهدشد .
4- نظر به اینكه سؤالات رشته‌های امتحانی دوره كارشناسی ارشد به گونه‌ای طراحی شده است كه برای پاسخگویی به سؤالات دروس ذیربط نیاز به ماشین حساب نمی‌باشد، لذا به كلیه داوطلبان تأكید می‌گردد با توجه به مطلب فوق، برای پاسخگوئی به سؤالات هر یك از رشته‌های امتحانی نیاز به ماشین حساب نبوده  و از ورود داوطلبانی كه ماشین حساب برای شركت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری كه در این اطلاعیه نیز آمده است، رفتار خواهد شد.
5- پس‌ از برگزاری‌ آزمون‌ و تصحیح‌ اوراق‌، كارنامه كلیه‌ داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ درآزمون‌ هریك‌ از كد رشته‌های‌ امتحانی‌، بنحو مقتضی و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور دراختیار داوطلبان قرار داده‌ خواهدشد.
6- آن دسته از داوطلبانیكه مجاز به انتخاب رشته شوند، حق انتخاب كد رشته محل و یا رشته محلهای مربوط از كد رشته امتحانی مجاز یا كد رشته‌های امتحانی مجاز را خواهند داشت.
7-آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ هریك‌ از كد رشته‌های‌ امتحانی‌ كه‌ مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌ گردند، علاوه‌ بر مشاهده كارنامه‌ ، براساس‌ برنامه‌ زمانی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ ، می‌توانند دفترچه‌ راهنمای‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ (دفترچه‌ شماره‌ 2) آزمون‌ كارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌داخل‌ سال‌ 1388 را كه بر روی سایت سازمان قرار داده می‌شود مشاهده و بر اساس دستورالعملهای مربوط نسبت به انتخاب رشته خود به صورت اینترنتی اقدام نمایند.
8- دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2) برای داوطلبانیكه مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، از طریق باجه‌های پستی سراسر كشور در اختیار آنان (علاوه بر اینكه این دفترچه بر روی سایت سازمان قابل دسترسی خواهد بود) قرار داده می‌شود.
9- انتخاب رشته آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1388 منحصراً اینترنتی انجام می‌گیرد و داوطلبانیكه مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، ضرورت دارد بر اساس دستورالعمل‌هائی كه متعاقباً اعلام می‌گردد، نسبت به انتخاب كد رشته محلهای تحصیلی مورد علاقه خود از كد رشته امتحانی یا كد رشته‌های امتحانی مجاز اقدام و از طریق اینترنت نسبت به تكمیل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمایند.
10- اطلاعیه این سازمان در مورد نتایج اولیه آزمون، مشاهده كارنامه، نحوه انتخاب رشته برای داوطلبانیكه مجاز می‌گردند، نحوه دریافت دفترچه انتخاب رشته یا (دفترچه شماره 2) (علاوه بر اینكه دفترچه مذكور بر روی سایت سازمان نیز قرار داده می‌شود)، در نشریه پیك سنجش (هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور) منتشر خواهد شد.
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده 5- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتكاب هرگونه عملی كه موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :
1- ارائه مدرك یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شركت در آزمون.
2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندركاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شركت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاههای حافظه‌دار.
د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
ز-افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینكه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده 6- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حكم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در آزمون از یك تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریا ل تا یك میلیارد (000/000/000/1) ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاكم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده 8 – ارتكاب هر یك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یك گروه یا شبكه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشكیل دهنده و سركرده گروه یا شبكه به حداكثر مجازات محكوم می‌گردد. مجازات هر یك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده برای مرتكب می‌باشد.
ماده 9- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا كمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محكوم می‌گردد.
ماده 10- در صورت محكومیت قطعی فردی به یكی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرك به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اكتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اكتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یك یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.
ماده 12- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی كه برای افزایش آمادگی داوطلبان شركت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراكز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محكوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) می‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههایی كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
   ضمناً باطلاع‌ می‌رساند كه‌ واحد اطلاعات‌ و پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ در این‌ خصوص از این‌ تاریخ‌ همه‌ روزه بغیر از ایام تعطیل آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ می‌باشد. لذا داوطلبان‌ گرامی‌ می‌توانند به‌ منظور پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ خود با شماره‌ تلفنهای‌99-88923595 تماس‌ حاصل‌ فرمایند.

(جدول‌ شماره‌ 1 ( شهرستان‌ محل برگزاری آزمون 136 كد رشته امتحانی آزمون‌ورودی‌ تحصیلات‌تكمیلی‌ (دوره‌های‌كارشناسی‌ارشدناپیوسته‌داخل‌) سال‌ 1388 براساس‌استان‌محل‌اقامت‌فعلی‌داوطلبان

شهرستان محل آزمون استان محل اقامت
اراك مركزی
اردبیل ‌اردبیل‌
ارومیه‌ ‌ آذربایجان‌ غربی‌
‌ اصفهان‌ اصفهان‌ (بجز داوطلبان شهرستانهای كاشان– آران و بیدگل – نطنز و اردستان)
اهواز خوزستان‌(بجز داوطلبان شهرستانهای آبادان ، خرمشهر، دزفول، اندیمشك و شوش)
‌ ایلام‌ ایلام‌
بابل ‌مازندران‌ (خواهران)
بابلسر ‌ مازندران‌ (برادران)
بجنورد خراسان شمالی
بندرعباس‌ ‌ هرمزگان‌
‌ بوشهر بوشهر
بویراحمد(یاسوج‌) كهكیلویه‌ وبویراحمد
بیرجند خراسان جنوبی
تبریز آذربایجان شرقی
تهران تهران‌
چا‌بهار  داوطلبانی كه شهرستان محل اقامت آنان یكی از شهرستانهای  چا‌بهار،نیك شهر و ایرانشهر استان سیستان وبلوچستان است
خرمشهر داوطلبانی كه محل اقامت آنان یكی از شهرستانهای آبادان و خرمشهر استان خوزستان می باشد.
خرم‌آباد لرستان
دزفول داوطلبانی كه محل اقامت آنان یكی از شهرستانهای دزفول‌، اندیشمك و شوش استان خوزستان می باشد.
رشت‌ ‌گیلان‌
رفسنجان كرمان  (داوطلبانی كه شهرستان محل اقامت آنان یكی از شهرستانهای رفسنجان، شهربابك و سیرجان استان كرمان است)
زابل داوطلبانی كه محل اقامت آنان شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان است
زاهدان‌ سیستان‌ و بلوچستان‌(به جز داوطلبان شهرستانهای‌ چا‌بهار، نیك‌شهر، ایرانشهر و زابل)
زنجان ‌زنجان‌
سبزوار داوطلبانی كه محل اقامت آنان شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی است.
سمنان‌ سمنان‌‌(بجز داوطلبان شهرستانهای شاهرود و دامغان استان سمنان )
سنندج‌ ‌ كردستان‌
شاهرود ‌داوطلبانی‌كه شهرستان ‌محل‌اقامت آنان یكی از شهرستانهای شاهرود و دامغان استان سمنان است.
شهر كرد چهار محال‌ و بختیاری‌
شیراز فارس‌
قزوین‌ قزوین‌
قم‌ ‌ قم‌
كاشان داوطلبانی كه محل اقامت آنان یكی از شهرستانهای كاشان ، آران و بیدگل،  نطنزو اردستان استان اصفهان است
كرمان‌ كرمان‌ (بجز داوطلبان شهرستانهای رفسنجان ، شهربابك و سیرجان)
كرمانشاه ‌كرمانشاه‌
گرگان‌ گلستان‌
مشهد خراسان‌ رضوی (بجز داوطلبان شهرستان سبزوار)
‌همدان‌ همدان
یزد یزد

(جدول شماره 2) نشانی باجه های رفع نقص احتمالی كارتهای ورود به جلسه داوطلبان آزمون تحصیلات تكمیلی سال 1388

نام استان

محل رفع 

نشانی باجه های رفع نقص

 

مركزی دانشگاه‌ اراك‌   اراك – میدان شریعتی – درب جنوبی دانشگاه اراك
اردبیل ‌ دانشگاه‌ محقق‌ اردبیلی   اردبیل – دانشگاه محقق اردبیلی - انتهای خیابان دانشگاه – درب ورودی دانشگاه - ورودی دانشكده فنی ومهندسی
آذربایجان غربی‌  دانشگاه‌ ارومیه ارومیه – خیابان شهیدبهشتی- معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه
‌ اصفهان‌ دانشگاه‌ اصفهان اصفهان –  میدان آزادی – دروازه شیراز – اداره كل امور آموزش دانشگاه اصفهان
خوزستان دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز اتوبان پل پنجم – روبروی درب شمالی دانشگاه – مجتمع كلاسی دانشگاه شهید چمران اهواز
‌ ایلام‌  دانشگاه‌ ایلام ایلام – ابتدای جاده مهران – روبروی اداره همیاری شهرداری ها – مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه ایلام
بابل دانشگاه‌ مازندران- صنعتی نوشیروان بابل
‌                       (خواهران)
بابل – خیابان دكتر شریعتی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بابلسر   دانشگاه مازندران–سازمانمركزی دانشگاه مازندران(برادران) بابلسر- خیابان پاسداران – سازمان مركزی دانشگاه مازندران – دفتر برگزاری آزمونها
خراسان شمالی دانشگاه بجنورد بجنورد – خیابان طالقانی – چهارراه امیریه – خیابان رضا امامی شمالی – ساختمان دانشجویی – فرهنگی دانشگاه بجنورد  
هرمزگان دانشگاه‌ هرمزگان بندرعباس–آزادشهر- بلوار افروزشهابی پور– مجتمع گفتگوی تمدنهای دانشگاه هرمزگان
‌ بوشهر دانشگاه‌ خلیج‌ فارس بوشهر – خیابان شهید مائینی – دانشگاه خلیج فارس- سازمان مركزی – اتاق 111
كهكیلویه وبویراحمد دانشگاه‌ یاسوج‌ یاسوج – میدان معلم – خیابان دانشجو – دانشگاه یاسوج – اداره آموزش  
خراسان جنوبی دانشگاه بیرجند بیرجند – ابتدای خیابان 17 شهریور – دانشكده مهندسی دانشگاه بیرجند  
آذربایجان شرقی دانشگاه‌ تبریز تبریز – بلوار 29 بهمن – خیابان دانشگاه – درب فنی – ساختمان مدیریت خدمات آموزشی
تهران حوزه خواهران : متولدین سال 1363 و بعد از آن
حوزه خواهران : متولدین سال 1362 وقبل از آن
حوزه برادران : متولدین سال 1363 و بعد از آن
حوزه برادران : متولدین سال 1362 وقبل از آن
دانشگاه صنعتی امیركبیر: خیابان حافظ- روبروی خیابان سمیه
دانشگاه تربیت معلم تهران: خیابان شهید مفتح- شماره 49 نرسیده به خیابان انقلاب
دانشگاه علم وصنعت میدان رسالت – خیابان هنگام – خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه صنعتی شریف: خیابان آزادی- نرسیده به میدان آزادی  
چا‌بهار دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چا‌بهار چابهار – بلوار دانشگاه – دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار  
خرمشهر دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خرمشهر – بلوار آبادان  خرمشهر – دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر – دانشكده اقتصاد ومدیریت دریا
لرستان دانشگاه‌ لرستان‌ خرم آباد – سبزه میدان – خیابان فلك الافلاك – دانشكده علوم پایه  
دزفول مجتمع آموزش عالی جندی شاپور دزفول – كیلومتر 5 جاده دزفول اندیمشك- مقابل پایگاه چهارم شكاری دزفول –دانشگاه جندی شاپور دزفول
گیلان دانشگاه‌ گیلان رشت – خیابان نامجو- دانشكده علوم پایه دانشگاه گیلان  
رفسنجان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان رفسنجان – بلوار ولایت – دانشگاه ولی عصر (عج) – دانشكده علوم پایه – دفتر معاونت آموزشی  
زابل دانشگاه زابل زابل – جاده بنجار – سایت جدید دانشگاه – جنب مسجد دانشگاه
سیستان وبلوچستان  دانشگاه‌ سیستان‌ و بلوچستان‌ زاهدان – خیابان دانشگاه – تقاطع بلوارمعلم – ورزشگاه 22 بهمن دانشگاه سیستان .بلوچستان
زنجان ‌دانشگاه‌ زنجان زنجان – كیلومتر 6 جاده تبریز – دانشگاه زنجان – روبروی ساختمان امور اداری – ساختمان هواشناسی
سبزوار دانشگاه تربیت معلم سبزوار سبزوار – خیابان 24 متری انقلاب – خانه فرهنگ دانشجو
سمنان‌  دانشگاه‌ سمنان‌ سمنان – كیلومتر 3 جاده دامغان – پردیس شماره 2 دانشگاه سمنان – دانشكده هنر
كردستان  دانشگاه‌ كردستان سنندج – خیابان پاسداران – پایین تر از بیمارستان تامین اجتماعی – درب ورودی شمالی دانشگاه كردستان
شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود – بلوار دانشگاه – درب اصلی دانشگاه صنعتی شاهرود – ساختمان مركزی – اداره كل آموزش
چهارمحال وبختیاری  دانشگاه‌ شهر كرد   شهركرد كیلومتر 2 جاده سامان-دانشگاه شهركرد- دانشكده ادبیات و علوم انسانی
فارس دانشگاه‌ شیراز شیراز – خیابان ساحلی غربی -  مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز
قزوین‌  دانشگاه‌ بین‌المللی‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌)   قزوین- انتهای بلواردانشگاه- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-قزوین
قم‌  دانشگاه‌ قم قم – بلوار امین – بعداز شهرك قدس – دانشگاه قم – ساختمان مركزی
كاشان دانشگاه كاشان كاشان – بلوار قطب راوندی – دانشگاه كاشان – ساختمان مركزی – حوزه معاونت آموزشی
كرمان‌  دانشگاه‌ شهیدباهنركرمان‌ كرمان – بلوار جمهوری اسلامی – دانشكده فنی ومهندسی دانشگاه شهیدباهنر كرمان
كرمانشاه ‌ دانشگاه‌ رازی‌ كرمانشاه كرمانشاه – بلوار شهید بهشتی – مقابل بیمارستان طالقانی – دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
گلستان دانشگاه‌علوم‌كشاورزی‌ومنابع‌طبیعی‌گرگان‌ گرگان – خیابان شهیدبهشتی – دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
خراسان رضوی دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد   مشهد – دانشگاه فردوسی مشهد- بلواروكیل آباد –روبروی زیرگذر پارك ملت- دانشكده الهیات شهید مطهری
‌همدان‌ ‌ دانشگاه‌ بوعلی‌ سینا همدان همدان –  خیابان مهدیه – روبروی پارك مردم – دانشگاه بوعلی سینا همدان
یزد دانشگاه‌ یزد یزد – صفائیه – چهاراه پژوهش – پردیس اصلی دانشگاه یزد

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

نوع مطلب : عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 3 تیر 1398 04:31 ق.ظ

With thanks! I appreciate this!
discount cialis recommended site cialis kanada brand cialis nl the best site cialis tablets compare prices cialis uk enter site natural cialis order a sample of cialis we recommend cheapest cialis cialis tablets for sale cialis 5mg
شنبه 1 تیر 1398 09:55 ب.ظ

This is nicely expressed! .
cialis cost cialis pills price each how do cialis pills work click here cialis daily uk price cialis best chinese cialis 50 mg cialis 20 mg best price compare prices cialis uk compare prices cialis uk cialis sicuro in linea
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:27 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis 5 mg para diabeticos get cheap cialis cialis italia gratis when will generic cialis be available cialis mit grapefruitsaft canadian discount cialis cialis for sale cialis pas cher paris cialis cuantos mg hay cialis kaufen bankberweisung
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:09 ق.ظ

Amazing lots of amazing data!
cialis alternative tarif cialis france precios de cialis generico buy online cialis 5mg cialis preise schweiz cialis price thailand prix cialis once a da generic cialis tadalafil cialis 20 mg cut in half cialis 50 mg soft tab
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:41 ب.ظ

Many thanks. A good amount of postings!

cialis 5mg cialis preise schweiz cialis patent expiration opinioni cialis generico cialis 30 day sample when can i take another cialis pastillas cialis y alcoho warnings for cialis brand cialis nl click here cialis daily uk
شنبه 25 خرداد 1398 10:51 ق.ظ

Well spoken of course! !
buying cialis in colombia buy cheap cialis in uk cialis 200 dollar savings card buy cheap cialis in uk cialis professional yohimbe cialis patent expiration canadian cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis generic availability free cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:42 ق.ظ

Position clearly considered.!
cialis generico en mexico online cialis order cialis from india cialis sicuro in linea cialis 10 doctissimo try it no rx cialis buy cialis sample pack cialis 5 mg buy low dose cialis blood pressure cialis great britain
شنبه 18 خرداد 1398 09:04 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
precios cialis peru price cialis wal mart pharmacy cialis venta a domicilio cialis mit grapefruitsaft cialis 50 mg soft tab 5 mg cialis coupon printable how to purchase cialis on line purchase once a day cialis tadalafil 20 mg viagra vs cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:18 ب.ظ

Seriously loads of awesome material.
cialis 20 mg cost cialis 5 mg scheda tecnica free cialis ou trouver cialis sur le net cialis 30 day trial coupon enter site very cheap cialis price cialis per pill where cheapest cialis viagra or cialis cialis purchasing
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:51 ق.ظ

Wonderful stuff. Kudos!
cialis 20mg prix en pharmacie order cialis from india cialis for sale south africa prix cialis once a da cialis para que sirve cialis generico online acquisto online cialis cialis uk cheap cialis cialis name brand cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 11:49 ب.ظ

With thanks! I value this!
cialis ahumada cialis for sale in europa look here cialis cheap canada cialis uk cialis baratos compran uk 5 mg cialis pharmacie en ligne viagra or cialis cialis 20mg prix en pharmacie safe site to buy cialis online best generic drugs cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 10:13 ق.ظ

You actually explained that wonderfully!
buy cialis online cialis alternative buying brand cialis online cialis dosage amounts estudios de cialis genricos cialis for sale in europa cialis 30 day sample canadian discount cialis cialis online cialis authentique suisse
شنبه 10 آذر 1397 10:14 ق.ظ

Very good tips. Appreciate it.
cialis generico cialis prezzo in linea basso cialis tablets click now cialis from canada 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis manufacturer coupon prezzo cialis a buon mercato cialis canadian drugs prices on cialis 10 mg cialis farmacias guadalajara
جمعه 9 آذر 1397 10:55 ب.ظ

Thanks a lot, A good amount of information.

price cialis per pill usa cialis online cialis 100 mg 30 tablet cialis for sale cialis 5mg prix cialis efficacit generic low dose cialis tadalafil 10 mg cialis generico en mexico cialis kaufen bankberweisung
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:53 ب.ظ

You actually expressed it very well!
achat cialis en suisse safe site to buy cialis online cialis 20mg prix en pharmacie cialis coupons price cialis best cialis qualitat cialis 5 mg buy cialis generique cialis manufacturer coupon cialis et insomni
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:02 ق.ظ

Position effectively taken!!
cialis 100 mg 30 tablet cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis at walmart side effects for cialis only here cialis pills look here cialis order on line generic cialis 20mg uk cialis online deutschland cialis prices in england cialis 50 mg soft tab
یکشنبه 1 مهر 1397 05:19 ب.ظ

Terrific information, Thank you.
canadian drugstore canadian government approved pharmacies canada pharmaceuticals online buy viagra now canada rx online pharmacies india canadian pharmaceuticals reviews canadian rxlist canadian pharmacy online 24 best canadian pharmacies online
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:06 ب.ظ

Thank you! Great stuff!
cialis canadian drugs cialis 20 mg cost cialis wir preise cialis official site venta de cialis canada prezzo di cialis in bulgaria miglior cialis generico cialis taglich american pharmacy cialis price cialis wal mart pharmacy
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:10 ب.ظ

You said it perfectly.!
cialis cuantos mg hay cialis price thailand cialis coupons printable cialis online deutschland cialis 20 mg effectiveness pastillas cialis y alcoho cialis 5mg billiger cialis 10 doctissimo cialis online deutschland cialis price thailand
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:26 ق.ظ

You actually expressed it effectively.
viagra buy online uk pharmacy order online sildenafil buy online how to buy cheap viagra online viagra side effects buy super viagra rx sildenafil where can i buy generic viagra online sildenafil pharmacy how do you buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:51 ق.ظ

You've made the point.
rx cialis para comprar click here take cialis buy name brand cialis on line we recommend cialis best buy cialis flussig cialis generique generic cialis tadalafil cialis 200 dollar savings card only here cialis pills we choice cialis pfizer india
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:39 ب.ظ

Very good info. Cheers.
cialis for sale buy cialis cialis therapie buy cialis sample pack only here cialis pills walgreens price for cialis tadalafil 20 mg viagra vs cialis vs levitra sialis cialis great britain
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:39 ب.ظ

Seriously quite a lot of great advice.
we like it safe cheap cialis cialis italia gratis cialis generisches kanada price cialis wal mart pharmacy generic cialis with dapoxetine cialis professional yohimbe cialis sale online canadian drugs generic cialis cialis prezzo in linea basso get cheap cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:57 ب.ظ

Valuable tips. Kudos.
buy real viagra online pharmacy online how buy viagra buy viagra discount viagra side effects buy viagra without rx rx viagra online buy legal viagra sildenafil or viagra low price viagra pills
شنبه 18 فروردین 1397 11:29 ق.ظ

Thank you, Plenty of data!

cialis 20 mg cut in half tadalafil 10 mg cialis 10mg prix pharmaci cialis generika in deutschland kaufen buy generic cialis generic cialis 20mg uk cialis taglich where do you buy cialis pastillas cialis y alcoho cialis dosage
شنبه 4 فروردین 1397 11:29 ق.ظ

Regards! An abundance of data!

where to buy cialis in ontario cialis super acti cialis 10mg prix pharmaci generic cialis levitra cialis 10mg prix pharmaci legalidad de comprar cialis we recommend cialis info cialis generico milano cialis for sale in europa cialis 20 mg cut in half
جمعه 6 مرداد 1396 11:34 ب.ظ
Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
Very useful information specially the last part
:) I care for such info much. I was seeking this certain information for a very long time.
Thank you and good luck.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 05:45 ق.ظ
I'm impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that's both educative and interesting,
and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something that not
enough men and women are speaking intelligently about.
I am very happy that I found this during my search
for something concerning this.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سعید
نویسندگان
نظرسنجی
دانشجویان اقتصاددانشگاه الیگودرز نظر بدهند:به نظر شما بهترین استادرشته اقتصاد چه کسی است؟(به ترتیب الفبا)
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :